รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร (Acting 2,LT. Kerkkai Norapan)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer, Department of Law)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
  นิติศาสตรบัณฑิต        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง