รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายศุภชัย ฉัตรจรัสกูล (Mr. Supachai Chatjaratkool)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer, Department of Law)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
นิติศาสตรบัณฑิต    (เกียรตินิยมอันดับ ๒)    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต                              มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย                                     สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา