หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  168
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,233
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,876
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,507
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554

ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย    หญิง
ช่วงอายุ : < 25 ปี    25-30 ปี    31-35 ปี    > 35 ปี
สถานะภาพสมรส : โสด    สมรส    แยกกันอยู่/หม้าย
การศึกษา :
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ครอบคลุม/ครบถ้วนตามความต้องการ
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการออกแบบ Website
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีประโยชน์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรม bot หรือ spammer, กรุณาป้อนรหัสยืนยัน :
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี
ผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

Could not connect: