หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  139
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,869
  เยี่ยมชมปีนี้ :  28,597
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  485,783
  IP :  54.224.86.148
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ    
ขอเชิญร่วมงาน“เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ“    
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ปี 2560    
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา    
ประชาสัมธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ    
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้นอีเลิร์นนิ่ง    
ประชาสัมพ์เปิดรับบทความเพือตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม    
กำหนดการโครงการปัจฉิมเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี ๒๕๕๙  
เชิญชวนเดินแบบผ้าผู้ไทย/แพรวา การกุศล เพื่อชาวกาฬสินธุ์  
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2559  
เชิญชวนชมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ เพื่อบวงสรวงพระยาชัยสุนทร งานกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี  
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษวันรัฐธรรมนูญ  
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “กาฬสินธุ์ 222 ปี“  
มีข้อมูลทั้งหมด  220  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous