หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  76
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  696
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,447
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  679,213
  IP :  34.204.202.44
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ (รอบทั่วไป)  
โหลดใบสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบทั่วไป  
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2554  
ตารางสอนภาค กศ.ปช. 3/2554  
ตารางเรียน กศ.ปช. 3/2554  
โครงสร้างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
กำหนดการเดินทางโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.ปช. ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โครงการจัดงานวันปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕  
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต อนุมัติ วันที่ 14 ธันวาคม 2554  
ตารางเรียนวิชาเลือกเสรี กศ.ปช. ภาค 3/2554  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ภาค กศ.ปช.  
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการกำหนดวันและเวลาสอบ ภาค กศ.ปช. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียน 2/2554 (รุ่น 2-4)  
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
ประกาศคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับ-ส่งแบบสอบถาม  
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/12

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  
Previous Previous