หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  91
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,283
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,443
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,209
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ขอเชิญชวนประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “การเสริมสร้างการศึกษาทางการเมืองภาคพลเมือง”  
ขอเชิญร่วมเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน (กยศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสภาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตร รปม.  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสภาบันการศึกษาของรัฐ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2  
ขอแสดงความยินดีกับสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556  
การเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกรับรางวัล SEAMEO JASPER Research Award ประจำปี 2557  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 “ท้องถิ่นอีสานในบริบทอาเซียน“  
ใบความรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียน การสอน และวิจัย  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สำนักพิมพ์วิญญูชน ได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มูลค่ามากกว่า 130,000 บาท  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous