หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  96
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,288
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,448
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,214
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศ เรื่อง ก.ค.ศ. แจ้งเรื่องการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดปฎิทินการศึกษา ระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2557  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำบุญตักบาตรและตั้งโรงทาน งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อศึกษา กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวแพรวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2  
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตาพิเศษขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2557  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2557  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย (เดือนมกราคม 2557)  
ประกาศ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอทางออกความขัดแย้ง ในการหัวข้อ “นักเรียนรัฐศาสตร์ ประกาศทางออกประเทศไทย“  
ประกาศคณะรัศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสตนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประัศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อ การขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันและเวลาสอบประมวลความรู้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัรบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (จำนวน 1 อัตรา)  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous