หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  104
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,296
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,456
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,222
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างาน ในการกําหนดระดับตําแหนง่ระดับชำนาญการและระดับชํานาญการพิเศษ”  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันมหกรรมการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย *เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2556  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานพูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นฯ  
หนังสือ ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณีครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีครบ 109 ป “การเตรียมความพรอมของทองถิ่นเพื่อกาวสูอาเซียน”  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....  
ประชาสัมพันธ์ื ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ว่าด้วยวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน ในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบริหารการเมืองการปกครอง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นในอนาคต“  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สกอ. แจ้งประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพังงา ระหว่างวันที่ 22 ส.ค - 23 ก.ย 56  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous