หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  106
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,298
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,458
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,224
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทพสตรี  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่กองทุ่นพัฒนาบทบาทสตรี  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้งานวิจัยครั้งที่ 4“  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนเสนอของบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เครื่องหมายการค้า“  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนราชการพลเรีือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง“ ในช่วงเช้าพรรษา  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ให้ทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใบขออนุญาตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นำสู่การเป็นผู้บริหารฯ  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาอียิปต์มอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557  
ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัส ปีที่ 7 ในหัวข้อ “คนดีในวรรณกรรมไทย“  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วารสารศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 ฉบับที่ 3  
ประกาศ เรื่อง รัฐบาลคูเวตเสนอให้ทุ่นการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556-2557 จำนวน 2 ทุ่น  
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน  
ประกาศ เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous