หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  115
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,307
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,467
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,233
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับโอนย้ายนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสาน  
ประกาศเรื่องกำหนดช่วงเวลาและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ./กรอ ภาคเรียน 2/2555  
ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อเชิดชูคนดี ครั้งที่ 1/2555  
วารสารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขารัฐประศาสนศาตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  
ขอเชิญประชุมจัดเตรียมงานโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อเชิดชูคนดี 26 สิงหาคม 2555  
ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียน 1/2555 ช่วงที่ 2  
ประกาศโครงการการบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนเรียนฟรี)ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรบัณฑิต ภาค กศ.ปช. 1/2555  
ตาราสอน ภาค กศ.ปช. 1/2555  
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  
ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 1/2555  
ประกาศการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
ตารางสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่1/2555  
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรบัณฑิต ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2555  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous