หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  122
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,314
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,474
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,240
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานแก้ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปี 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2554 ภาค กศ.ปช.  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคเรียนที่ 1/2555  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการรับสมัครนักศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ระหว่าง 16-19 ก.พ. 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเกาหลี 26 ก.พ.-2 มี.ค. 2555  
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษ “ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“  
ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ภาคเรียนที่ 3/2554  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2555  
ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียน 3/2554  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนเรียนฟรี)ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนเรียนฟรี)ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ภาคปกติ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554  
มีข้อมูลทั้งหมด  225  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
  
Previous Previous