หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  177
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,242
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,885
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,516
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 คำสั่ง / ประกาศ  ค้นหาข่าว :
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียน-2-59  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม พ.ศ.2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา-2559  
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องห้ามนำเสนอข้อมูล  
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  
คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธุกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมขอนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ (KM) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประกาศ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 242/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
  
Previous Previous