หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  231
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,175
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,880
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  766,511
  IP :  3.238.186.43
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 บทความ/งานวิจัย  ค้นหาข่าว :
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย  
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)  
ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
การบริหารจัดการโครงการวิจัยภายในสถาบัน  
เอกสารประกอบการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ NRMS  
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  
ประกาศทุนวิจัย  
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และคณบดีได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบทของประชาคมอาเซียน“  
เอกสารโครงการเผยแพร่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ  
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
4) นพพล อัคฮาด, กระบวนการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (Policy - Making Process to Establishment“NAKHON MAESOT”: Power Interactive Between Elites in Official of Ce  
3) นพพล อัคฮาด, “วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู (The Ways to be The Political Position of a Member of Parliament, Nongbualamphu Province.)“  
2) นพพล อัคฮาด, “การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (A Study of the Local Political and the Local Politicians in Nongbualamphu Province.)“  
1) นพพล อัคฮาด, “ความสำคัญและการจัดกลุ่มของปัญหาที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”  
มีข้อมูลทั้งหมด  35  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2
  
Previous Previous