หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  283
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,169
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,184
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,949
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘  
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)  
แจ้งกำหนดการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษา รหัส 56 และ 57  
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่  
ภาพกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 “ภาครัฐไทยในกระแสอาเซียน“  
นายอำเภอนามน พร้อมกับปลัดอำเภอ แนะแนวในการสอบเป็นปลัดอำเภอแก่นักศึกษา  
การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับตำรวจภูธรภาค4  
ประมวลภาพ นอร์แมน อาร์ฟลอนส์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง สถานทูตสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฏกาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรม วันรพี 7 สิงหา 2557 รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  
ภาพกิจกรรมโครงการ สิงห์สัมพันธุ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนางาม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนางาม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรม การรตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
ภาพกิจกรรม การวิพากษ์ SAR ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา  
ประมวลภาพวิพากษ์ SAR คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556  
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ 1/2557  
ประมวลภาพ การประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จาก เนติบัณฑิตยสภา  
มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous