หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  287
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,173
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,188
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,953
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพกิจวันสงกรานต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ประจำปี 2557  
พิธีเจริญพุทธมนต์ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรม พิธีขอขมาแม่ธรณี เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ วันที่ 5 เดือน 5 พ.ศ 2557  
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศีล5กับกฏหมายและศีล5กับรัฐศาสตร์  
ประมวลภาพ งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
ประมวลภาพ งานสิงห์อีสานครั้ง 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประมวลภาพ ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
สวัสดี ปี 2557 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ประมวลภาพกิจกรรมวัน “พ่อ“  
ประมวลภาพงานกีฬาสีตะแบกเกมส์ครั้งที่ 11  
ประมวลภาพคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔  
ประมวลภาพการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  
ภาพกิจกรรมตอนรับคณะกรรมการวิชาการ  
ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภาพกิจกรรม โครงการวันรพี  
ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสาขาวิชารัฐศาสตร์  
ประมวลภาพ โครงการ“การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน“  
ประมวลภาพ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่  
ประมวลภาพ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2555  
มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous