หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,175
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,190
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,955
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพรัฐศาสตร์  
ภาพกิจกรรม โครงการปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษี ฯ  
ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันการปัญหาทางวิชาการด้านรัฐ  
ประมวลภาพ พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
งานเลี้ยงปู่ตาหมื่นตื้อ  
ภาพกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพสถานศึกษา 2556  
ภาพกิจกรรมรับน้องใหม่ 56“  
ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  
ประมวลภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ 2556  
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร  
ประมวลภาพ พิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ  
ประมวลภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน  
ประมวลภาพกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาตร์ 2555  
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 2555  
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556  
ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี  
ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี  
ภาพกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ประมวลภาพกิจกรรม วันราชัฏ 14 ก.พ 2556  
มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous