หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  5
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,179
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,194
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,959
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ (พระภิกษุ)  
ภาพกิจกรรม สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรและวันปีใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
คณบดี อาจารย์ และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ประกาศรายชื่อนักกีฬา กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
สวัสดีปีใหม่ 2556  
ภาพการประชุมเตรียมงาน สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 2555  
ประมวลภาพกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2555  
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐศาสนศาสตร์  
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.ปช.  
ภาพกิจกรรม โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ภาพกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
รศ.ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิชากฎหมาย แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภาพ การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหนองน้ำ นาลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ภาพบรรยากาศ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดโพธิ์ชัยเหล่าสวนขิง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  
โครงการประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous