หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  9
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,183
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,198
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,963
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จัดโครงการ “สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ “ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรมนักศึกษา “ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ภาพกิจกรรมนักศึกษา “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยการกระโดดสูง“ ประกอบการศึกษาวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ. โดยอาจารย์สิรินดา กมลเขต ภาค กศ.ปช. ชั้นปีที่4 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายตอนบ  
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี หาดชะอำ หัวหิน เพลินวาน หลวงพ่อโต วัดห้วยมงคล จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่  
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและรับน้อง ภาค กศ.ปช. ปี54 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารโรงอาหารและชั้นล่างอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ภาพกิจกรรมรับน้องใหม่ ภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
โครงการ รปศ.สัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สืบสานวิถีชุมชนร่วมกันถอนกล้าดำนา  
ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เยาวชน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระปกเกล้า  
พิธีไหว้ครู  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2554  
มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous