หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  87
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,279
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,439
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,205
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมการเรียนการสอน  ค้นหาข่าว :
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไขตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8/11/2559)  
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Up date 30/11/2559)  
ปฏิทินการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี (พื้นที่นามน) ประจำปีการศึกษา 2559  
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศหยุดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ อำเภอนามน  
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)  
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558 และ 3/2558  
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ  
ปฏินการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2558  
ปฏิทินงานกองทุนกู้ยืม กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2558  
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง งดการเรียนการสอน  
หนังสือขออนุญาตหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษานำสู่การเป็นนักบริหารฯ  
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557  
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)  
มีข้อมูลทั้งหมด  47  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/3

1 2 3
  
Previous Previous