หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  179
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,244
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,887
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,518
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคพิเศษ  
ตาราสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคพิเศษ)  
ตารางสอบปลายภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคปกติ)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
ตารางสอบกลางภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคปกติ)  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคพิเศษ (Up date 24/7/2561)  
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคปกติและภาคพิเศษ (Up date 9/8/2561)  
ตารางสอบ ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ภาคพิเศษ)  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคปกติ (Up date 12/7/2561)  
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคพิเศษ)  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคพิเศษ)(Update 30/3/2561)  
ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) (Update 20/4/2561)  
ตารางสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)(Update 20/4/2561)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคพิเศษ)  
ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติ)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติ)  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคพิเศษ)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคพิเศษ)  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติ)(Update 20/11/2560)  
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)(Update 22/11/2560)  
มีข้อมูลทั้งหมด  121  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous