หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  71
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  691
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,442
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  679,208
  IP :  34.204.202.44
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 8  
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 13/8/2558)  
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 21/8/2558)  
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 13/8/2558)  
ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2558 (up date 13/8/2558)  
ตารางสอบภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557  
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (Updaet รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 12/5/2558)  
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557 (Update 21/4/2558)  
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557 (Update 21/4/2558)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 (ภาคพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  
ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 (ภาคพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ตารางเรียน ภาคปกติ 2/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3) Update 14/1/2558  
ตารางสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557  
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3) Update 12/12/2557  
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3) Update 29/1/2558  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคปกติ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 Update 4/12/57  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคปกติ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  
ปฏิทินการศึกษา 2557 ภาคพิเศษ (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ฉบับปรับปรุง) UPdate 30/10/2557  
มีข้อมูลทั้งหมด  121  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous