หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,026
  เยี่ยมชมปีนี้ :  58,418
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  652,889
  IP :  3.95.131.97
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ปฏิทินการศึกษา 2557 ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ฉบับปรับปรุง) UPdate 30/10/2557  
ตารางเรียน ภาคพิเศษ 2/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางเรียน ภาคปกติ 2/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางสอน ภาคพิเศษ 2/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางสอน ภาคปกติ 2/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคปกติ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
กำหนดการสอบภาคนิพนธ์ วันที่ 22 กันยายน 2557  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 7  
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 8  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ปฏิทินการศึกษา 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางเรียน ภาคปกติ 1/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3) Update 15/9/2557  
ตารางเรียน ภาคพิเศษ 1/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3) Update 15/9/2557  
ตารางเรียน ภาคปกติ 1/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางเรียน ภาคพิเศษ 1/57 (เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4)  
ตารางสอน ภาคปกติ 1/57 (เพิ่มเติมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3) Update 15/9/2557  
ตารางสอน ภาคพิเศษ 1/57 (เพิ่มเติมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3) Update 15/9/2557  
ตารางสอน ภาคพิเศษ 3/56  
ตารางสอน ภาคปกติ 3/56  
ตารางเรียน ภาคพิเศษ 3/56  
มีข้อมูลทั้งหมด  121  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous